+ شبکه ای ManoLo1 tv روی ایررفت :
شبکه ای به نام ManoLo1 tv در فرکانس 12072 V 27500 به صورت لوگو در ماهواره یاهست روی ایررفت


دوشنبه 20 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها